AVTALSVILLKOR

BETALNING AV AVGIFTEN
För parkeringsplats som är kopplad till bostadslägenhet skall avgiften betalas i förskott till upplåtaren senast sista vardagen före början av varje kalendermånad.
För parkeringsplats som inte är kopplad till bostadslägenhet skall avgiften betalas i förskott till upplåtaren senast sista vardagen före början av varje kalenderkvartal.
BETALNINGSPÅMINNELSE /INKASSO
Vid försenad betalning äger upplåtaren rätt till ersättning för ränta enligt gällande lag och för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm.
Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.
MERVÄRDESSKATT
Om upplåtelsen ingår i parkeringsverksamhet enligt lag om mervärdesskatt (moms) skall hyresgästen utöver hyra betala moms enligt vid varje tillfälle gällande momsregler. Momsen betalas samtidigt med hyran och beräknas på angivet hyresbelopp.

SÄRSKILDA VILLKOR

ÖVRIGA VILLKOR
För detta avtal gäller Allmänna villkor nedan samt Behandling av personuppgifter, Bilaga 1
FÖRHANDLINGSKLAUSUL
Nyttjanderättshavare och upplåtare förbinder sig att utan föregående uppsägning av avtalet följa de överenskommelser om avgift mm som med stöd av gällande avtal om förhandlingsordning som träffats eller kan komma att träffas mellan upplåtaren och Hyresgästföreningen.
UPPSÄGNING / FÖRLÄNGNING
Uppsägning av detta avtal kan ske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägning. Uppsägningen ska göras skriftligen eller utföras digitalt efter inloggning på www.familjebostader.se.
Om bostadshyresgäst arrenderar parkeringsplats och parkeringsplatsen har omedelbart samband med användningen av bostadslägenheten, upphör avtalet för parkeringsplatsen utan särskild uppsägning att gälla samtidigt som bostadshyresavtalet.

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Parkeringsplatsen får endast användas för parkering av fordon som anges i detta avtal.
 2. För parkering av lastbilar och andra större fordon skall i förekommande fall särskild överenskommelse träffas mellan nyttjanderättshavaren och upplåtaren.
 3. Fordonet skall vara i trafikdugligt skick. Upplåtaren har rätt att flytta och skrota s.k. skrotfordon. Kostnader för sådana åtgärder debiteras nyttjanderättshavaren.
 4. Parkering får endast ske såsom markeringen på parkeringsplatsen anger.
  Fordonet får inte inkräkta på intilliggande plats.
 5. All parkering på tomtmark utanför av upplåtaren anvisad parkeringsplats är förbjuden.
 6. Parkeringsplatsen får inte användas för reparation av fordon.
 7. Tvätt av fordon får inte förekomma på parkeringsplats.
 8. Nyttjanderättshavaren svarar för renhållning, snöröjning och sandning av parkeringsplatsen.
 9. Om elanslutning ingår i avtalet får endast sådan anslutningskabel användas som uppfyller gällande säkerhetskrav. Anslutningskabel får inte vara ansluten till eluttaget utan att kabel är
  ansluten till en elapparat. Nyttjanderättshavaren ansvarar för att elapparat och anslutningskabel är i fullgott skick.
  Nyttjanderättshavaren ansvarar för att eluttaget alltid hålles låst.
  Om det uppstår fel på eluttaget är nyttjanderättshavaren skyldig att omgående anmäla detta till upplåtaren.
 10. Nyttjanderättshavaren har inte rätt att utan upplåtarens medgivande överlåta avtalet eller upplåta parkeringsplatsen i andra hand.
 11. Upplåtaren ansvarar inte för om annan person uppställer fordon på parkeringsplatsen.
 12. Upplåtaren fritar sig från allt ansvar för skada av vad slag vara må på fordon eller förvarad egendom såvida skada inte uppkommer genom upplåtarens vållande.
 13. Upplåtaren har rätt att få tillträde till parkeringsplatsen för att utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.
  Nyttjanderättshavaren har inte rätt till nedsättning av avgiften för tid, varunder upplåtaren utför denna typ av åtgärder.
  Arbetet skall dock ske utan onödig tidspillan.
 14. Om bostadshyresgäst hyr parkeringsplats och parkeringsplatsen har omedelbart samband med användning av bostadslägenheten, upphör avtalet för parkeringsplatsen utan särskild uppsägning att gälla samtidigt som hyresavtalet för bostaden.
 15. När avtalet har löpt ut skall nyttjanderättshavaren senast påföljande dag lämna parkeringsplatsen och senast klockan 12.00 den dagen hålla parkeringsplatsen tillgänglig för den som skall tillträda densamma.
  Om Parkeringsplatsen skall tillträdas eller lämnas en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall det istället ske nästa vardag.
 16. En förutsättning för upplåtelse av parkeringsplats med handikappsmärkning är att nyttjanderättshavaren har ett gällande parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder utfärdat av kommunen.

BILAGA 1– Information

Information om behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, parkeringsplats eller lokal, när du sedan blir kund hos oss och en tid efter det att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig
Familjebostäder i Göteborg AB (556114-3941) Box 5151, 402 26 GÖTEBORG är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är dso@intraservice.goteborg.se

Under avtalsförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett avtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under avtalsförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med avtalsförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex.  gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När avtalsförhållandet är slut
Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vi kan komma att uppdatera denna information. Senaste versionen finns alltid publicerad på www.familjebostader.se