ARRENDEAVTAL AVSEENDE BÅTPLATS

UPPLÅTELSE

Familjebostäder upplåter härmed angiven båtplats (”Båtplatsen”), belägen vid östra kajkanten i Sannegårdshamnen i Göteborg (”Båthamnen”), till Arrendatorn på de villkor som anges i detta arrendeavtal.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta arrendeavtal löper på obestämd tid, d v s till dess uppsägning sker.

Vardera parten äger säga upp detta arrendeavtal till upphörande. Avtalet upphör i sådant fall
att gälla tre månader efter den tidpunkt då uppsägning anses ha skett i behörig ordning, såvida
inte den uppsägande parten i sin uppsägning anger att avtalet skall upphöra att gälla vid en tidpunkt
som inträffar senare än tre månader efter den tidpunkt då uppsägning anses ha skett i behörig
ordning. Uppsägningen skall ske skriftligen eller utföras digitalt efter inloggning på
www.familjebostader.se. Uppsägningen anses ha skett då den har kommit mottagaren därav
tillhanda.

Om Arrendatorn hyr bostaslägenhet från Familjebostäder och sådant bostadshyresavtal har
omedelbart samband med detta arrendeavtal, skall följande gälla. För det fall sådant
bostadshyresavtal sägs upp, skall detta arrendeavtal, utan särskild uppsägning, upphöra att gälla
vid samma tidpunkt som bostadshyresavtalet upphör att gälla.

Arrendatorn skall vid detta arrendeavtals upphörande avträda Båtplatsen och tillse att Båtplatsen
därvid är väl avstädad.

ARRENDEAVGIFT

Den i avtalet angivna arrendeavgiften (”Arrendeavgiften”) skall till fullo erläggas av
Arrendatorn till Familjebostäder i förskott senast den sista vardagen i mars månad varje år.

Arrendeavgiften skall betalas till Familjebostäder, bankgironummer 420-6561, med angivande av
Arrendatorns namn och Båtplatsen alternativt med angivande av, i förekommande fall, på
inbetalningskort uppgivet OCR-nummer.

Familjebostäder äger vid var tid ensidigt besluta om skälig ökning av Arrendeavgiften.

BÅTPLATSENS SKICK MM

Båtplatsen upplåtes i vid ovan angiven tillträdesdag befintligt skick. Arrendatorn är skyldig att väl
vårda Båtplatsen och därtill hörande anordningar samt är ansvarig för att god renhållning och skötsel
av Båtplatsen sker.

Familjebostäder äger erhålla tillträde till Båtplatsen för att utföra erforderliga reparations- och
underhållsarbeten. Arrendatorn äger ej erhålla nedsättning av Arrendeavgiften för hinder eller men
i nyttjanderätten till följd av att Familjebostäder låter utföra reparations- eller underhållsarbeten
avseende Båtplatsen eller Båthamnen.

ORDNINGSREGLER
Arrendatorn skall vid nyttjande av Båtplatsen själv iaktta samt tillse att den som nyttjar Båtplatsen
med Arrendatorns samtycke iakttar följande villkor:
 • Båt får ej ligga kvar i vattnet under vinterperioden, d v s från och med den 15 november till och med den 15 mars.
 • Vid Båtplatsen får ej förtöjas båt som överstiger flytbommarnas längd med mer än 1,5 meter.
 • Arrendator eller annan får ej bo stadigvarande i båt som befinner sig i eller i närheten av Båthamnen.
 • Inga miljöfarliga, skadliga eller nedsmutsande ämnen får kastas i vattnet eller kvarlämnas i eller i närheten av Båthamnen.
 • Länsning av köl får ej förekomma i bassängen.
 • Tömning av sanitetstank får ej förekomma i bassängen.
 • Tomgångskörning av motorer längre tid än fem minuter får ej ske i eller i närheten av Båthamnen.
 • Öppen eld, grillning etc får inte förekomma i båtar eller på bryggor.
 • Badning får inte förekomma mellan bryggorna.
 • Ankring inom bryggområdet får inte ske.
 • Endast jordad el-utrustning får anslutas.
 • Förbrukning av el skall ske sparsamt; vid anmärkningsvärt hög förbrukning kan elen komma att stängas av.
 • Förbrukning av vatten skall ske sparsamt, och vattenkranar skall alltid stängas av efter
  användning.
 • Fall på segelbåtar får ej störa boende.
 • Miljöfarliga och brandfarliga ämnen skall hanteras i enlighet med gällande lagar, förordningar och
  föreskrifter.
 • Om miljöfarligt, skadligt eller nedsmutsande ämne kommer ut i vattnet eller släpps ut på området
  vid Båthamnen, skall den som förorsakat nyssnämnda utsläpp omedelbart vidta alla rimliga
  åtgärder för att eliminera eller, om detta inte är möjligt, begränsa skadorna samt ofördröjligen
  rapportera till behöriga myndigheter och Familjebostäder om det inträffade.
ÖVERLÅTELSE AV ARRENDE SAMT UPPLÅTELSE I ANDRA HAND

Arrendatorn äger inte överlåta någon av sina rättigheter avseende Båtplatsen till annan person.

När Arrendatorn avlider, upphör detta arrendeavtal. Om Arrendatorn hyr bostadslägenhet från och sådant bostadshyresavtal har omedelbart samband med detta arrendeavtal, skall dock följande gälla. Efterlevande maka/make, sambo samt bröstarvinge som kvarbor i och övertar den avlidnes bostad äger inträda i den avlidnes rättsställning avseende detta arrendeavtal.

Båtplatsen eller del av Båtplatsen får ej upplåtas i andra hand av Arrendatorn utan föregående skriftligt samtycke från Familjebostäder.

UTLÅNING AV BÅTPLATSEN

Arrendatorn får ej vederlagsfritt låna ut Båtplatsen eller del av Båtplatsen under en tidsperiod som
sammanlagt uppgår till mer än två veckor om året utan föregående skriftligt samtycke från
Familjebostäder.

UNDERLÅTENHET ATT UTNYTTJA BÅTPLATSEN

Om Arrendatorn inte själv har nyttjat Båtplatsen under en tidsperiod som överstiger två
sommarsäsonger (tio månader), skall detta arrendeavtal anses förverkat och omedelbart upphöra att
gälla. Arrendatorn kan dock innan detta arrendeavtal anses förverkat, skriftligen ansöka hos
Familjebostäder om att arrendeavtalet skall fortsätta att gälla. Familjebostäder beslutar om detta skall
medges och under vilka villkor så skall ske.

FÖRSÄKRING

Arrendatorn är skyldig att vid var tid hålla sin båt försäkrad mot brand och andra skador och sådan
försäkring skall innefatta sedvanlig ansvarsförsäkring.

ANSVAR FÖR SKADOR ETC.

Familjebostäder är inte ansvarigt för skador, vad slag vara må, som åsamkas Arrendatorns båt eller
annan egendom som tillhör Arrendatorn. Vad som nu sagts skall även gälla avseende båt eller
egendom som tillhör någon annan som nyttjar Båtplatsen med Arrendatorns samtycke.

Familjebostäder skall vidare inte vara ansvarigt för hinder eller men i Arrendatorns nyttjanderätt som
uppstår till följd av att annan person, som saknar rätt därtill, förtöjer båt vid Båtplatsen.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Om Arrendatorn genom underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter förorsakar Familjebostäder
kostnader, av vad slag det vara må, är Arrendatorn skyldig att ersätta Familjebostäder därför.
Familjebostäder äger besluta att skälig förseningsavgift jämte ränta därå skall erläggas av
Arrendatorn, om denne gör sig skyldig till betalningsdröjsmål.

ARRENDATORNS AVTALSBROTT

Om Arrendatorn ej uppfyller sina skyldigheter enligt detta arrendeavtal och Arrendatorn ej vidtar
rättelse, där sådan är möjlig, inom två veckor efter mottagande av skriftlig anmaning därom från
Familjebostäder, äger Familjebostäder säga upp detta arrendeavtal till omedelbart upphörande.
I sådant fall skall detta arrendeavtal upphöra då skriftlig uppsägning, innehållande kortfattad
beskrivning av Arrendatorns avtalsbrott har kommit Arrendatorn tillhanda.

För det fall detta arrendeavtal upphör enligt punkten 13.1 ovan skall inbetald Arrendeavgift ej
återbetalas till Arrendatorn, utan sådan Arrendeavgift skall tillkomma Familjebostäder.

FORCE MAJEURE

Familjebostäder skall ej vara skyldigt att fullgöra sina förpliktelser enligt detta arrendeavtal samt skall ej vara ersättningsskyldigt gentemot Arrendatorn, om Familjebostäders åtaganden inte alls, eller endast till onormalt hög kostnad, kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, vandalisering, eldsvåda, explosion, översvämning, orkan, jordskred, strejk, lockout, arbetsinställelse, blockad, ingrepp från myndighet eller annan liknande omständighet som Familjebostäder inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse vid ingåendet av detta avtal. Vad gäller nyssnämnda arbetsrättsliga stridsåtgärder skall dessa anses frita Familjebostäder från ansvar på nämnt vis, även om Familjebostäder självt vidtar åtgärderna.

Om Familjebostäder är fritaget från ansvar enligt punkten 14.1 ovan, äger Arrendatorn ej erhålla
nedsättning av Arrendeavgiften för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av sådan omständighet
som fritar Familjebostäder från ansvar enligt punkten 14.1 ovan. För det fall sådan omständighet har
förelegat under en sammanhängande tidsperiod som överstiger två månader, äger dock Arrendatorn
för tid därefter erhålla skälig nedsättning av Arrendeavgiften för hinder eller men i nyttjanderätten
till följd av sådan omständighet.

ÄNDRINGAR
Ändringar i eller tillägg till detta arrendeavtal skall, för att vara gällande, upprättas skriftligen och
undertecknas av båda parter.